Evaluering af den pædagogiske læreplan

Her kan du læse vores evaluering af den pædagogiske læreplan

Da vi blev færdige med vores læreplan "ramte" Covid-19 Danmark og vores måde at arbejde på blev helt anderledes, end vi havde forestillet os.

Vi har siden april 2020 arbejdet ud fra de skiftende retningslinjer ministeriet løbende har udgivet.

Det har betydet, at det især er læreplansområderne: "Samarbejde med forældre om børns læring" og "Pædagogisk læringsmiljø", der har haft vores opmærksomhed og som vi derfor vil fokuserer på i vores evaluering. Vi har ligeledes kigget på, hvilke af de 6 temaer vi har arbejdet med i perioden og om der er temaer, vi endnu ikke har beskæftiget os indgående med.

 

"Samarbejde med forældre om børns læring".

Her skriver vi i læreplanen, at - fordi vi er en forholdsvis lille institution - kender alle i personalegruppen alle børn. Samarbejdet med forældrene baseres på tillid og kommunikation i hverdagen. Vi beskriver også opstartsmøder, overgangssamtaler og kontakt til øvrige faggrupper.

Vi har gjort os erfaringer, der er fælles for hele huset, men også erfaringer, der er specifikke for afdelingerne. Fælles har vi altid åbnet og lukket sammen, da det bevirker, at personalet på tværs af stuer og afdelinger lærer hinandens børn at kende. Da Covid-19 ramte os og vi blev underlagt diverse retningslinjer, måtte vi ændre denne praksis og nu indtages morgenmaden afdelingsvis og først allersidst på dagen samles afdelingerne. Hvor vi før var fælles (afdelingsvis) på legepladsen og man kunne besøge hinanden på stuerne, arbejder vi nu gruppevis på egne stuer og i egne zoner på legepladsen med stuens faste medarbejdere. Det har betydet, at børnene ikke har kunnet etablerer relationer på tværs af grupperne, hvilket ellers altid har været givtigt for børnene. Vi har heller ikke det kendskab til ALLE børn, som vi havde tidligere - til gengæld har vi et bedre kendskab til "egne" børn i gruppen og også en bedre/tættere relation.

Kommunikationen med forældrene har været anderledes. Først i perioden, blev børnene afleveret og hentet ved lågen. Det var overraskende nemt for børnene at blive afleveret ved lågen. Afskeden var hurtig og det trivedes langt de fleste børn med. Afhentningen gik gnidningsløst, fordi personalet havde hjulpet barnet med at afslutte legen og havde gjort børnene klar til at gå hjem.

Da retningslinjerne igen gjorde det muligt, at forældrene kom ind i institutionen oplevede vi, at en del forældre syntes, at det var svært at skulle afleverer barnet ved indgangen til stuen, men personalet oplevede, at det fungerede godt. Nu var der ikke tvivl om, hvornår personalet "overtog" barnet og kunne hjælpe igang med dagens leg. Tidligere oplevede vi ofte, at forældrene gerne ville se, at deres barn gik igang med en leg, inden de gik. Det betød dog ofte, at forældrene derved kom til at bryde ind i de lege, der var igang på stuen og, at de derved kom til at forstyrrer legen.

Kommunikationen med forældrene var god, men det var ikke alt man kunne tale om over hegnet og der var derfor ting, der måtte tages over telefonen. Nu hvor forældrene igen kommer ind i garderoben, er der mulighed for at finde rum til at kunne tale sammen, når der er brug for det.

Vi oplevede, at forældrene fik et godt blik for, hvilken påklædning deres barn havde behov for på daglig basis, fordi de skulle afleverer dem fuldt påklædte til dagens leg på legepladsen. 

I børnehaven oplever vi, at børnene er blevet mere selvstændige og kan meget mere end mor og fra tror - de skal nemlig selv sætte madkassen i køleskabet og drikkedunken i holderen på stuen - og det kan de godt!

At forældrene ikke kommer ind på stuerne har bevirket, at personalet har haft mere arbejdsro til at kunne fordybe sig i leg og aktiviteter med børnene og føler sig mere nærværende overfor børnene. Børnene bliver heller ikke konstant forstyrret i deres leg, for de skal orienterer sig om, hvem der kommer ind på stuen. Det er på bekostning af den snak om løst og fast, der tidligere var mellem personale og forældre i afhentningssituationen. Vi er dog bevidste om at videregive relevante informationer til forældrene.

Modtagelsen af nye børn har i perioden været en smule anderledes, end vi beskriver i læreplanen. Nogle forældre valgte at udskyde barnets opstart, fordi vi ikke i samme grad som tidligere havde mulighed for at lade forældrene indgå i hverdagen ved indkøringen. Vi fandt dog ud af, at indkøringen kunne foregå på legepladsen og at forældrene kunne deltage, når vi var ude. I vuggestuen var det første møde kun med en pædagog fra stuen og senere med en lille gruppe af stuens børn. Senere kom forældrene med ind på stuen - med mundbind (når de stod og gik). Vuggestuens personale har observeret, at børn der er startet op under Covid-19 ikke har haft så mange forskellige kontakter og derfor er meget tryghedssøgende.

Overgangssamtaler mellem forældre, vuggestue og børnehave blev i en periode nedprioriteret, da vi forsøgte at holde afdelingerne adskilte, så vi ikke risikerede et smitteudbrud, der ramte begge afdelinger. I stedet overleverede vuggestuen skriftligt til børnehaven og forældrene mundtligt til børnehaven ved opstarten. I børnehaven foregik overgangssamtalerne med Krudtugleforældrene over telefon. Alle samtaler er nu genoptaget i oprindelig form.

Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere har også været anderledes, idet PPR`s medarbejdere i en periode ikke måtte fremmøde i institutionerne. Kommunikation omkring børn i udsatte positioner har været skriftlig eller via telefon.

 

"Pædagogisk læringsmiljø".

I vores læreplan skriver vi; "Læringsmiljø er måden vi er sammen på, det er de fysiske rammer, de planlagte aktiviteter, de ting børnene selv sætter igang og alle dagens rutiner". Covid-19 lavede om på, hvordan vi er sammen, de fysiske rammer, aktiviteterne og dagens rutiner. Men som vi også skriver i læreplanen; "vi har derfor løbende øje for, hvordan praksis kan tilrettelægges og organiseres, så børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig" - og det har vi forsøgt efter bedste evne.

De fysiske rammer har været anderledes end forventet. Først var børnene i helt små grupper, derefter har vi været stueopdelte i henhold til retningslinjerne, ligesom legepladsen har været zoneopdelt, så hver stue har haft sit eget område på legepladsen. 

I vuggestuen var stuerne i den samme zone en uge af gangen, for at børnene skulle føle sig trygge. I børnehaven rotererede stuerne mellem zonerne hver dag, så de i ugens løb fik glæde af de forskellige muligheder zonerne har. I starten kunne det være svært for børnene at forstå, at de ikke kunne bevæge sig i alle zoner.

Det legetøj vi normalt havde til til rådighed på legepladsen, blev hurtigt uinteressant og de voksne måtte tænke anderledes og snart blev mange af de ting, som vi ellers legede med indenfor, rykket ud på legepladsen til glæde og gavn. Vi indkøbte også mere vaskbart legetøj, så vi kunne følge retningslinjerne for rengøring af legetøj.

Da efteråret nærmede sig og vi af hensyn til børnene trak mere indenfor, skulle børnene vænne sig til at være inde igen. Børnene har dog været gode til at tilpasse sig i de forskellige faser.

Vi har erfaret, at børn i udsatte positioner har profiteret af, at vi har været opdelt i mindre grupper og at vi har været meget på legepladsen. Her har personalet i højere grad kunnet iværksætte aktiviteter, der har kunnet tilgodese børnenes udfordringer, ligesom det har været mere synligt, hvornår hvilke børn skulle have en hjælpende hånd, for at komme ind i legen og blive en del af fællesskabet.

I vuggestuen har zoneopdelingen fungeret godt for langt de fleste børn. Personalet har en god føling med stuens børn og vi oplever, at personalet sætter flere aktiviteter igang i zonerne, fordi de følger deres gruppes behov. Vuggestuen oplevede, at børnene skulle vænne sig til at være inde igen. Der var andre regler end udenfor og der manglede meget legetøj (det der ikke kunne rengøres hver dag var fjernet fra stuerne) og de små legezoner i rummene var fjernet. Det bevirkede, at børnene havde flere konflikter om det legetøj, der var tilbage. Det betød, at personalet - også indenfor - måtte tænke i andre baner, understøtte legen og købe mere vaskbart legetøj og lave andre aktiviteter end før. Trods begrænsningerne i udbuddet af materialer, og den manglende mulighed for at samle alderssvarende børn på tværs af stuerne til særlige aktiviteter, har hverdagen været præget af nærvær omkring det, der var til rådighed.

Rutinerne i vuggestuen har ændret sig i perioden. Alle har øvet sig rigtigt meget i at få overtøj på og af igen, mens andre rutiner har været begrænset f.eks. har børnene, af hygiejniske årsager, ikke kunnet deltage i den daglige borddækning.

Under nedlukningen blev der brugt tid på at gøre gangen i vuggestuen spændende. Der blev malet og arrangeret spændende miljøer i fællesarealet.

I børnehaven har zoneopdelingen fungeret godt for langt de fleste børn og personalet oplever, at de har bedre føling med stuens børn. Børnene glæder sig til, at de skal være i de forskellige zoner og det de "inviterer" til og personalet kan bedre se, hvilke børn der har brug for deres hjælp til at komme ind i leg - eller igang med leg, så de ikke søger den samme leg igen og igen.

Personalet er blevet bedre til at sætte aktiviteter i gang i zonerne, fordi de kender deres "egne" børn bedre og ved, hvad der interesserer dem. Vi oplever også, at børnene leger bedre sammen, når de er i egne grupper og forholder sig til de jævnaldrene på stuen. De får øjnene op for hinanden og behøver ikke at orienterer sig i forhold til ALLE børn på HELE legepladsen - det får dem til at fordybe sig mere i legen. 

Børnene er blevet introduceret til mange fælleslege og vi observerer, at børnene nu selv igangsætter disse fælleslege.

Indenfor, var meget legetøj fjernet, (fordi det ikke kunne rengøres dagligt) og børnene havde derfor ikke så meget legetøj til rådighed. Vi oplevede, at børnene blev meget kreative med de materialer, som de havde til rådighed. Personalet syntes ikke, at de har kunnet præsentere børnene for visse typer af materialer og derfor ikke har kunnet stimulerer deres nysgerrighed i samme grad som tidligere. Den begrænsede mængde legetøj har givet mange børn mere ro og fordybelse, fordi de har haft færre valgmuligheder - det har hjulpet dem til at fastholde opmærksomheden i legen. Andre børn har haft brug for personalets hjælp til at fastholde opmærksomheden i legen.

Børnenes medbestemmelse har også været udfordret af de begrænsninger, der har været i perioden - i forhold til hvem og hvad de gerne ville lege med.

Det har været svært at tilgodese den kropslige udfoldelse indendørs, da retningslinjerne frarådede fysisk aktivitet indenfor og fordi vi ikke har kunnet benytte vores multirum, da vi ikke har kunnet rengøre inventaret tilstrækkeligt jfr. retningslinjerne.

 

De 6 temaer

I forhold til de 6 temaer har hver afdeling evalueret på hvert tema.

Vuggestuen:

Alsidig personlig udvikling: Vi har kunnet arbejde med det, der står i læreplanen.

Social udvikling: Børnene har ikke kunnet danne relationer på tværs af grupperne. Vi har set en udvikling i de sociale relationer stuen. De voksne kender ikke de andre stuers børn på samme måde som tidligere - til gengæld kender de stuens børn rigtigt godt.

Kommunikation og sprog: I starten af Covid-19-perioden, var vi inddelt i små grupper på stuerne og her var en større kontakt sprogligt, end når alle er samlet på stuen. Bøgerne var ikke tilgængelige, da de ikke kunne rengøres - men så lavede stuerne deres egne "bøger", der blev lamineret og så kunne rengøres. Vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke har fået lavet så mange rim og remser med børnene - det vil vi arbejde mere med fremover.

Krop, sanser og bevægelse: I uderummet har vi haft meget fokus på alt det grovmotoriske. Vi blev undervejs opmærksomme på, at vi ikke øvede finmotorikken så meget og begyndte derfor at tage materialer med ud på legepladsen, så vi kunne tilgodese dette. Vi arbejder fortsat med at udfordre børnene motorisk i hverdagen. Børnene har ikke indenfor haft mulighed for at have de mere vilde og udfordrende lege, da vi ikke har kunnet benytte vores multirum.

Natur, udeliv og science: Vi har eksperimenteret med frugtfarve i sne, har taget sne med ind på stuerne, så børnene kunne se, hvordan hvilken indvirkning farve og varme havde på sneen.

Kultur, æstetik og fællesskab: I den periode vi var meget ude, var det svært at lave de stillesiddende aktiviteter udenfor, fordi børnenes opmærksomhed blev forstyrret af alle de ting, der foregik omkring dem. Efterhånden som børnene lærte den nye hverdag at kende, kunne vi lave flere kreative ting udenfor. På grund af forsamlingsforbuddet har vi ikke kunnet afholde vores traditionelle sommerfest for hele familien. Vi har haft Janne Aagaard og Jan Irhøj ud og spille "Zebra-ze-ze" på stuerne (i anledning af vores jubilæum).

 

Børnehaven:

Alsidig personlig udvikling: Vi har kunnet arbejde med det, der står i læreplanen.

Social udvikling: Der har været fokus på de ting vi har skrevet i læreplanen. Børnene har dog ikke kunnet krydse "zonerne", for at lege med børn fra andre stuer.

Kommunikation og sprog: Vi har haft stor opmærksomhed på de børn der har udfordringer, da grupperne kun har skullet have fokus på sine egne børn. Der har været aktiviteter igangsat på legepladsen gennem hele dagen.

Krop, sanser og bevægelse: Grovmotorikken er blevet udfordret, da børnehaven har været rigtigt meget ude. Børnene har måttet afprøve og udforske de muligheder, de forskellige zoner havde. 

De finmotoriske aktiviteter er blevet flyttet med ud på legepladsen - vi har dog ikke været så flittige til at tage sakse med ud.

De 2-hjulede cykler er ikke blevet brugt, da børnene skal have cykelhjelm på, når de benytter disse og vi vurderede, at der var stor risiko for smitteoverførsel, hvis både børn og voksne skulle have fat i cykelhjelmene mange gange om dagen. De 3 hjulede cykler og vores Mooncars har været fremme hele perioden. Efter sommerferien må børnene igen have cykelhjelme med og cykle på 2-hjulede cykler.

Natur, udeliv og science: Vi har været på flere ture i nærområdet, børnene er blevet mere beskidte og har fået mere jord under neglene. Vi har altid gang i at finde smådyr på legepladsen, som bliver undersøgt i forstørrelsesglas, ligesom vi finder ud af noget om dyrene på vores Ipad. Science er et tema som vi godt kan gøre mere ud af.

Kultur, æstetik og fællesskab: Vi har taget mange materialer med ud på legepladsen. Der har ikke været mulighed for at få kulturelle oplevelser ude af huset, men vi har haft Janne Aagaard og Jan Irhøj ude og spille "Zebra-ze-ze" på stuerne (i anledning af vores jubilæum). På grund af forsamlingsforbuddet har vi ikke kunnet afholde vores traditionelle forårsfest for hele familien, hvor alle børn bidrager til underholdningen.

 

Generelt:

Vi vil i den kommende tid have øget fokus på science, da det er et emne, vi i mindre grad har beskæftiget os med i perioden.

Siden er sidst opdateret 23. juli 2021